Veel gestelde vragen

Vind hier antwoorden op de meeste gestelde vragen over de versterkingsopgave.

Algemene vragen

In het overzicht staan alle adressen van de woningen die in de versterkingsopgave worden gesloopt en nieuwgebouwd. Als uw adres hier niet tussen staat, dan wordt uw woning niet gesloopt.

Het slopen en nieuwbouwen van woningen gebeurt in fasen. In het overzicht staat welke fasen er zijn, welke adressen daarbij horen en wanneer de woning wordt gesloopt en nieuwgebouwd.

Vanwege de aardbevingen in de omgeving zijn er nieuwe eisen voor de veiligheid van woningen. Als uw woning is opgenomen in de versterkingsopgave dan voldoet uw woning (in de toekomst) niet aan die eisen. Uw woning moet dan worden versterkt of gesloopt en nieuwgebouwd. Om die keuze te maken kijken we niet alleen naar de veiligheid van uw woning maar ook naar het wooncomfort. Sommige woningen zijn al ouder en aan vernieuwing toe. Slopen en nieuwbouwen is dan een betere keuze. Zo kunnen we woningen terugbouwen die goed geïsoleerd en modern zijn. Uw woont dan prettiger, heeft lagere energielasten en minder zorgen over onderhoud.

U heeft recht op een soortgelijke woning in hetzelfde gebied. Omdat we veel woningen gaan slopen en nieuwbouwen kijken we samen met de gemeente ook meteen goed naar de mogelijkheden voor de wijk of het hele dorp. We willen woningen bouwen die nu, maar ook in de toekomst passen bij de wensen van de inwoners. Dat betekent dat we soms ook andere woningen terugbouwen zoals levensloopbestendige woningen, waardoor mensen langer in hun eigen woning kunnen blijven. Bovendien zijn de regels voor het bouwen van nieuwe woningen veranderd, daardoor is het niet mogelijk om precies dezelfde woning terug te bouwen. Samen met de huurders gaan we in gesprek over de woonwensen en proberen we voor iedereen een woning te bouwen die daarbij aansluit. Vaak is dat een vergelijkbare woning op ongeveer dezelfde plek, maar soms past een andere woning of een andere plek beter bij de wensen van de huurder.

Als uw woning wordt gesloopt dan kunt u hier niet blijven wonen. U heeft dan twee mogelijkheden:

  1. U verhuist naar een tijdelijke woning en keert terug als uw nieuwe huis klaar is (terugkeren).
  2. U verhuist direct naar een andere woning (gelijk over).


De bewonersconsulent komt bij u langs om deze mogelijkheden te bespreken en kan u ondersteunen.

Er zijn meerdere organisaties die een rol hebben in de versterkingsopgave. Voor u als huurder zij wij als woningstichting uw eerste aanspreekpunt. Wij kunnen uw vragen beantwoorden of iets voor u uitzoeken zodat u zo min mogelijk te maken heeft met allerlei partijen. U kunt hiervoor contact opnemen met de bewonersconsulent.  Andere organisaties waar u misschien over of van hoort zijn:

Rizoem

Goud Wonen heeft te weinig mensen in dienst om de hele versterkingsopgave uit te voeren. Daarom hebben we Rizoem ingehuurd om dit namens ons te doen. De bewonersconsulenten en projectontwikkelaar zijn medewerkers van Rizoem. Omdat zij voor Goud Wonen werken stellen zij zich altijd voor als medewerker van Goud Wonen.

Gemeente Het Hogeland  

De gemeente is verantwoordelijk voor de omgeving. Zij bepalen hoe dorpen en wijken er nu en in de toekomst uit moet zien en maken daarvoor onder andere een stedenbouwkundig plan. Ook zorgt de gemeente voor de locaties om tijdelijke woningen te bouwen.

Nationaal Coördinator Groningen

De NCG werkt namens het Rijk. De NCG heeft de woningen geïnspecteerd en hierover geadviseerd. De NCG verstrekt ook de financiële middelen om de versterkingsopgave uit te voeren en bouwt de tijdelijke woningen. Voor de particuliere woningeigenaren is NCG degene die de sloop-nieuwbouw of versterking uitvoert en hierover met bewoners communiceert.

Van een groot aantal woningen hebben we aangegeven dat we voornemens zijn deze woningen te slopen en te nieuwbouwen. Toch is er nog niet voor al die woningen een sloopbesluit genomen. Een sloopbesluit is een officieel, juridisch moment waarop de Raad van Commissarissen toestemming geeft voor het slopen van de woningen. Dat gebeurt minimaal 12 maanden voordat de woningen daadwerkelijk gesloopt worden, maar liever niet eerder dan 18 maanden voordat dit gebeurt. Op het moment dat er een sloopbesluit is genomen hebben huurders recht op het volledige pakket van regelingen en vergoedingen zoals dat er op het moment van het nemen van een sloopbesluit ligt.

Dat er geen sloopbesluit is genomen betekent echter niet dat uw woning niet gesloopt wordt of dat u geen recht heeft op vergoedingen. Wanneer er nog geen sloopbesluit is genomen, maar uw woning zit wel in de versterkingsopgave en we zijn voornemens deze te slopen, dan heeft u misschien recht op de vroege-vogel regeling.

Routes

Als uw woning in de versterkingsopgave zit en u wilt verhuizen voordat er een officieel sloopbesluit voor uw woning is genomen, dan bent u wellicht een ‘Vroege vogel’. Een vroege vogel heeft recht op een groot aantal van de regelingen en vergoedingen die ook gelden nadat het sloopbesluit is genomen. De vroege vogel regeling is bedoeld voor mensen die alvast willen verhuizen, terwijl het sloopbesluit pas over een paar maanden wordt genomen. Door de vroege vogel regeling is het dan niet nodig om die maanden af te wachten voordat u verhuisplannen maakt. U kunt hierover contact opnemen met de bewonersconsulent om uw persoonlijke situatie te bespreken.

Ja, u heeft er recht op om ongeveer naar dezelfde plek terug te keren. We zeggen ‘ongeveer’ omdat het kan voorkomen dat uw woning bijvoorbeeld iets van plek verandert door een wijziging in het stedenbouwkundigplan of omdat de woning die het best bij u past op een iets andere plek in de straat of wijk wordt gebouwd. In de voorbereiding voordat uw woning wordt gesloopt bespreken we samen met u hoe u graag wilt wonen en welk type woning + plek daar het beste bij passen.

Als er een sloopbesluit is genomen voor uw woning dan krijgt u sloopurgentie. Dat betekent dat u voorrang heeft op de wachtlijst van woningzoekenden voor een sociale huurwoning bij uw eigen woningcorporatie. Goud Wonen heeft afspraken met collega-corporaties waardoor we in speciale gevallen ook kunnen bespreken of het mogelijk is om naar een woning van een andere corporatie te verhuizen. Deze afspraak geldt alleen tussen corporaties uit het aardbevingsgebied. Dit kan niet altijd. U kunt dit bespreken met de bewonersconsulent.

Wisselwoning & verhuizen

Dat ligt eraan welke keuze u maakt. U kunt ervoor kiezen om één keer te verhuizen naar een andere woning waar u kunt blijven. Dit noemen we ‘gelijk over’. U keert dan niet terug naar een nieuwe woning die in plaats van uw huidige woning wordt gebouwd. Als uw wel wilt terugkeren, dan heeft u een tijdelijke woning nodig en gaat u twee keer verhuizen. Tenzij u daar zelf voor kiest, hoeft u niet vaker dan twee keer te verhuizen.

Een aantal maanden voordat uw woning wordt gesloopt, moet u uw woning verlaten. Als u ervoor kiest om terug te keren wanneer uw nieuwe woning klaar is, dan kunt u gebruik maken van een wisselwoning. De wisselwoning is een tijdelijke woning van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). U kunt er ook voor kiezen om zelf een tijdelijk onderkomen te regelen. U heeft dan recht op een maandelijkse vergoeding.

Een wisselwoning is een tijdelijke woning voor bewoners die vanwege de versterkingsopgave hun eigen woning moeten verlaten. De wisselwoningen staan bij elkaar op een park, in de omgeving van de woningen die worden gesloopt of versterkt. De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) is de partij die ervoor zorgt dat er wisselwoningen zijn en regelt het beheer van het park waar de wisselwoningen staan. De wisselwoning is volledig ingericht, net als een vakantiewoning.

Als u in een wisselwoning gaat wonen, dan wordt uw huidige huurcontract beëindigd en krijgt u een nieuw huurcontract voor de periode dat u in de wisselwoning woont. De huurprijs voor uw wisselwoning is gelijk aan de huur die u betaalt voor uw huidige woning.  In de wisselwoning is een contract voor energie, water en internet afgesloten. Deze kosten worden voor u betaald.

In de periode dat u in een wisselwoning woont, betaalt u alleen huur voor de woning. Deze huurprijs is gelijk aan de huur voor uw huidige woning. De NCG zorgt ervoor dat er energie, water en internet in de woning is en dat uw tuin wordt onderhouden (gras en heg). U hoeft hier niet voor te betalen. Als u uw eigen contract/provider mee wilt nemen komen deze kosten wel voor uw rekening.

 

U bent er wel zelf verantwoordelijk voor dat u de contracten voor uw vorige woning zelf opzegt om kosten hiervoor te voorkomen. In de informatiewaaier zit een checklist om hierbij te helpen.

De wisselwoning is een tijdelijke woning die volledig is ingericht. U kunt dit vergelijken met een vakantiewoning. In de woning staan al meubels en ook servies en beddengoed is voor u aanwezig. Voordat u de sleutels krijgt van de wisselwoning wordt de woning gecontroleerd en schoongemaakt. Als dat nodig is worden er spullen vervangen en u krijgt nieuw beddengoed. De wisselwoningen kunnen van elkaar verschillen.

Er zijn 3 type wisselwoningen. De kleinste wisselwoning heeft twee slaapkamers en is volledig gelijkvloers. De grootste woning heeft vijf slaapkamers.  Bij het toewijzen van de woningen door NCG wordt gekeken naar de grootte van het huishouden. Daar heeft de Goud Wonen geen invloed op.

Uw spullen worden door het verhuisbedrijf opgeslagen in een container. Deze container staat in een loods met vloerverwarming en klimaatbeheersing zodat uw spullen goed blijven.

Nee, in principe niet. Alleen wanneer het om een noodgeval gaat kan uw container worden opgebroken om er iets uit te halen. Op de dag dat u gaat verhuizen worden alle spullen die u niet meeneemt naar de wisselwoning opgeslagen in een container. U bent hier zelf bij zodat u kunt zien of alles in de container gaat en of dat netjes gebeurt. Voordat de container naar de opslag gaat wordt deze op slot gedaan. Van dit slot is geen sleutel aanwezig. Hierdoor bent u er zeker van dat er niemand bij uw spullen kan.

De NCG is eigenaar van de wisselwoningen en verdeelt de wisselwoningen over alle bewoners die daar recht op hebben. Daarbij wordt gekeken naar het huishouden en niet naar de huidige woning. Woont u alleen of met z’n tweeën in een grote gezinswoning? Dan is de kans groot dat u toch een kleinere wisselwoning toegewezen krijgt.

Als u wilt terugkeren dan moet u tijdelijk ergens anders wonen. U kunt dan gebruik maken van een wisselwoning, maar dat hoeft niet. U mag ook zelf een onderkomen regelen. U regelt dan alles zelf voor de gehele duur dat u een tijdelijke woning nodig heeft. Daarvoor ontvangt u een maandelijkse vergoeding voor de periode dat uw woning gesloopt en nieuwgebouwd wordt.

Soms komt het ook voor dat u als tijdelijke woning gebruik kunt maken van een bestaande woning van Goud Wonen. Dit is bijvoorbeeld een woning die pas later gesloopt of versterkt wordt en tijdelijk leegstaat.

Als u geen gebruik maakt van een wisselwoning, maar zelf een tijdelijke woning regelt dan ontvangt u een maandelijkse vergoeding. Deze vergoeding bedraagt 3.000 euro per maand. Voor dit bedrag moet u alles zelf regelen, van eventuele huur tot overige woonlasten zoals energie, water, internet, belastingen en verzekeringen.

U ontvangt de vergoeding alleen voor de maanden waarin u ook echt een woning nodig heeft. Wanneer u besluit om eerder te verhuizen dan nodig of als u nog niet terugkeert na oplevering van uw nieuwe woning, dan ontvangt u voor die periode geen vergoeding. Als u besluit om zelf tijdelijke huisvesting te regelen, dan moet u alles zelf regelen voor de gehele duur dat u tijdelijke huisvesting nodig heeft. U kunt dus niet later alsnog gebruik maken van een wisselwoning.

Als u moet verhuizen omdat uw woning wordt gesloopt, dan heeft u recht op een verhuiskostenvergoeding. Deze vergoeding kunt u bijvoorbeeld gebruiken voor het inrichten van uw nieuwe woning. De verhuizing zelf wordt betaald door Goud Wonen. U kunt van ons verhuisdozen krijgen en wij regelen en betalen het verhuisbedrijf. Als u naar een wisselwoning verhuisd, dan regelen en betalen wij twee keer de verhuizing.

Vergoedingen

Als u moet verhuizen omdat uw woning wordt gesloopt dan heeft u recht op een verhuiskostenvergoeding van 7.428 euro (vanaf maart 2024). Moet u twee keer verhuizen? Dan krijgt u de tweede keer een verhuiskostenvergoeding van 10% van de oorspronkelijke verhuiskostenvergoeding. Vanaf maart 2024 is dat dus 742,80 euro.

De kans is groot dat u naar een gasloze woning verhuist. In dat geval moet u misschien nieuwe pannen en/of een nieuw kooktoestel aanschaffen. Hiervoor krijgt u een vergoeding van 797 euro.

Heeft u zelf investeringen gedaan aan uw woning of tuin en kunt u deze niet meeverhuizen. Dan heeft u waarschijnlijk recht op de ZAV-regeling.

Als u zelf investeringen heeft gedaan aan uw woning of tuin en u kunt deze niet meeverhuizen, dan heeft u recht op de ZAV-regeling. ZAV staat voor ‘Zelf Aangebrachte Voorzieningen’. Dit is een regeling van het Rijk waarbij u een vergoeding kunt krijgen ter compensatie van de verbeteringen aan uw woning die u niet kunt meeverhuizen. U kunt deze vergoeding aanvragen bij NCG. U kunt kiezen voor een vaste vergoeding van 3.000 euro of voor een opname. Als u kiest voor een opname dan komt er iemand langs om de waarde van de ZAV in uw woning te bepalen. U ontvangt de vergoeding die uit de opname komt, ook als deze lager is dan 3.000 euro.

Uw nieuwe woning

Voor iedere fase organiseren we een bewonerscommissie. In de bewonerscommissie kunnen huurders meepraten over hoe de nieuwe woningen eruit komen te zien. We bespreken bijvoorbeeld de plattegronden van de woning en enkele bewoners mogen stemmen over de architect die we selecteren. Iedere huurder die terugkeert naar de fase mag deelnemen aan de bewonerscommissie van die fase.

Als uw nieuwe woning wordt opgeleverd, moet er nog wel wat gebeuren voordat u er kunt wonen.  U ontvangt een verhuiskostenvergoeding die u kunt gebruiken voor bijvoorbeeld een nieuwe vloer en de inrichting van uw woning. Sommige werkzaamheden kunt u regelen vanuit het 100-punten plan, zoals de wandafwerking.

Wanneer u een wmo-voorziening heeft dan bespreekt u dit met de bewonersconsulent. Eerst kijken we of deze voorziening in uw nieuwe woning ook nog nodig is. Dat is bijvoorbeeld niet het geval als u een traplift heeft en verhuisd naar een levensloopbestendige woning. Als de wmo-voorziening ook in uw nieuwe woning nodig is dan bepaalt de gemeente of de voorziening meeverhuisd kan worden of opnieuw aangevraagd moet worden. De bewonersconsulent begeleidt u hierbij. Heeft u een wmo-voorziening nodig in de wisselwoning? Dan regelt NCG dat.

Staat uw vraag er niet bij? 
Neem dan contact op met de bewonersconsulent via bewonersconsulent@goud-wonen.nl