Samenwerken

Woningstichting Goud Wonen werkt aan wonen in de gemeente het Hogeland en dan met name in het gebied van de voormalige gemeente Eemsmond. Het is onze taak om goede en betaalbare sociale huurwoningen beschikaar te stellen. Leefbaarheid, een prettige woonomgeving en een fijn woongenot zijn daarmee onlosmakelijk verbonden. We zoeken daarvoor de samenwerking met de gemeente, de huurders, collega-corporaties en diverse andere organisaties.

Prestatieafspraken

Op 14 december 2023 hebben gemeente Het Hogeland, lokale huurdersorganisaties en woningcorporaties de nieuwe plannen voor sociale huur in Het Hogeland ondertekend. Er werden handtekeningen gezet onder het Ambitiekader Volkshuisvesting 2024-2027 en de daaruit volgende Prestatieafspraken 2024. Hiermee zorgen de partijen voor goede, betaalbare huurwoningen in een prettige leefomgeving.

Het Ambitiekader schetst een gedeelde toekomstvisie voor de periode 2024-2027, gericht op thema’s als: betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen, duurzaam en veilig wonen, wonen en zorg en hoe de gemeente samenwerkt met woningcorporaties en huurdersorganisaties. In de Prestatieafspraken staat wat er in 2024 met de sociale huurwoningen in Het Hogeland gebeurt.

Huurdersorganisaties

We werken samen met Huurders Organisatie Uithuizen (HOU) en Huurdersvereniging De Delthe (HVDD). We hechten veel waarde aan het betrekken van huurders bij het beleid en beheer en trekken hier samen met beide huurdersorganisaties in op. Er vindt regelmatig regulier overleg plaats met beide organisaties. Daarnaast zoeken we elkaar op als er specifieke onderwerpen spelen waarover advies en/of instemming van de huurdersorganisaties gewenst is.

Onderstaand de contactgegevens van beide huurdersorganisaties.

Voor huurders uit Uithuizen:
Huurders Organisatie Uithuizen (HOU)
Mail: huurdersorganisatieuithuizen@gmail.com
Tel.: 0595 – 76 90 32
www.huurdersorganisatieuithuizen.nl

Voor huurders uit overige dorpen:
Huurdersvereniging De Delthe (HVDD)
Mailhuurdersverenigingdedelthe@gmail.com;
Tel.: 06-53831169 (voorzitter)

Collega-corporaties

G-13: De G-13 bestaat uit Woningstichting Wierden en Borgen, Lefier, Woonstichting Groninger Huis, Acantus, Nijestee, Christelijke Woningstichting Patrimonium, De Huismeesters, Woonzorg Nederland, Woonborg, Wold & Waard en Goud Wonen. Onderwerpen die in de G13-verband aan de orde komen zijn ‘veilig Groningen’, ‘ongedeelde regio’, ‘gedifferentieerde wijken’, ‘voor iedereen een woning’, ‘gezamenlijk woningtoewijzingssysteem “Groningen Huurt”, ‘wonen-leren-werken’, ‘inkoop- en ketensamenwerking’, ‘energie en verduurzaming’, ‘lobby en samenwerking’ en ‘kennisnetwerk’.

Kr8: Kr8 bestaat uit corporaties die in de  kern van het aardbevingsgebied werkzaam zijn namelijk Acantus, Woonstichting Groninger Huis, Lefier, Woningstichting Wierden en Borgen, Woonzorg Nederland en Goud Wonen. Deze corporaties hebben op dit moment een forse opgave in het versterken, verduurzamen en verbeteren van het woningbezit. Samen maken zij afspraken met BZK/EZK, NCG, gemeente etc. betreffende de versterkingsoperatie.