Samenwerken

Woningstichting Goud Wonen werkt aan wonen in de gemeente het Hogeland en dan met name in het gebied van de voormalige gemeente Eemsmond. Het is onze taak om goede en betaalbare sociale huurwoningen beschikaar te stellen. Leefbaarheid, een prettige woonomgeving en een fijn woongenot zijn daarmee onlosmakelijk verbonden. We zoeken daarvoor de samenwerking met de gemeente, de huurders, collega-corporaties en diverse andere organisaties.

Prestatieafspraken

Woningcorporaties maken elk jaar afspraken met de gemeente en huurdersorganisaties over de prestaties die ze gaan leveren. Dit is zo geregeld in de Woningwet. Goud Wonen maakt deze afspraken met onze huurdersorganisaties en de gemeente Het Hogeland. De afspraken gaan over onderwerpen die met sociale huur te maken hebben, zoals:

  • Nieuwbouw van sociale huurwoningen;
  • Betaalbaarheid van de woningen;
  • Huisvesting van bepaalde doelgroepen;
  • Kwaliteit en duurzaamheid van de woningen.

Prestatieafspraken 2023 Het Hogeland

De gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties in Het Hogeland werken samen in het licht van de volkshuisvestelijke opgaven. De basis voor de samenwerking is vastgelegd in het meerjarig Prestatiekader Volkshuisvesting 2020-2023

Prestatieafspraken 2022 Het Hogeland / SUW

In 2019 hebben woningcorporaties, huurdersorganisaties en gemeente hun handtekening gezet onder de meerjarige Prestatieafspraken Volkshuisvesting 2020-2023. Voor u ligt de actualisatie van deze afspraken voor het jaar 2022.

Prestatieafspraken 2022 Het Hogeland / De Delthe

In 2019 hebben woningcorporaties, huurdersorganisaties en gemeente hun handtekening gezet onder de meerjarige Prestatieafspraken Volkshuisvesting 2020-2023. Voor u ligt de actualisatie van deze afspraken voor het jaar 2022.

Huurdersorganisaties

We werken samen met Huurders Organisatie Uithuizen (HOU) en Huurdersvereniging De Delthe (HVDD). We hechten veel waarde aan het betrekken van huurders bij het beleid en beheer en trekken hier samen met beide huurdersorganisaties in op. Er vindt regelmatig regulier overleg plaats met beide organisaties. Daarnaast zoeken we elkaar op als er specifieke onderwerpen spelen waarover advies en/of instemming van de huurdersorganisaties gewenst is.

Onderstaand de contactgegevens van beide huurdersorganisaties.

Voor huurders uit Uithuizen:
Huurders Organisatie Uithuizen (HOU)
Mail: huurdersorganisatieuithuizen@gmail.com
Tel.: 0595 – 76 90 32
www.huurdersorganisatieuithuizen.nl

Voor huurders uit overige dorpen:
Huurdersvereniging De Delthe (HVDD)
Mailhuurdersverenigingdedelthe@gmail.com;
Tel.: 06-53831169 (voorzitter)

Collega-corporaties

G-13: De G-13 bestaat uit Woningstichting Wierden en Borgen, Woongroep Marenland, Lefier, Woonstichting Groninger Huis, Acantus, Nijestee, Christelijke Woningstichting Patrimonium, De Huismeesters, Woonzorg Nederland, Woonborg, Wold & Waard en Goud Wonen. Onderwerpen die in de G13-verband aan de orde komen zijn ‘veilig Groningen’, ‘ongedeelde regio’, ‘gedifferentieerde wijken’, ‘voor iedereen een woning’, ‘gezamenlijk woningtoewijzingssysteem “Groningen Huurt”, ‘wonen-leren-werken’, ‘inkoop- en ketensamenwerking’, ‘energie en verduurzaming’, ‘lobby en samenwerking’ en ‘kennisnetwerk’.

Kr8: Kr8 bestaat uit corporaties die in de  kern van het aardbevingsgebied werkzaam zijn namelijk Acantus, Woonstichting Groninger Huis, Lefier, Woongroep Marenland, Woningstichting Wierden en Borgen, Woonzorg Nederland en Goud Wonen. Deze corporaties hebben op dit moment een forse opgave in het versterken, verduurzamen en verbeteren van het woningbezit. Samen maken zij afspraken met BZK/EZK, NCG, gemeente etc. betreffende de versterkingsoperatie.